Algemene voorwaarden

PREAMBULE

Opinum nodigt haar Klanten uit om deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen. De huidige voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten die Opinum aan haar Klanten aanbiedt.

De algemene voorwaarden kunnen gewijzigd worden.

 

ARTIKEL 1 - VOORWERP

De huidige algemene voorwaarden hebben betrekking op de relaties tussen Opinum en de Klant.

De Klant die zich voor een testperiode registreert of die via de website een abonnement op de Diensten afsluit, erkent aan de huidige algemene voorwaarden gebonden te zijn. De Klant doet afstand van zijn (eventuele) eigen algemene voorwaarden.

Elke uitzondering op de huidige algemene voorwaarden die door Opinum of een van haar vertegenwoordigers toegekend wordt, is slechts geldig nadat die uitzondering per post of e-mail bevestigd is. Elke toegekende uitzondering dient op restrictieve wijze te worden geïnterpreteerd. Ze zal geen invloed hebben op de bepalingen van de huidige algemene voorwaarden waar niet uitdrukkelijk van afgeweken werd.

 

ARTIKEL 2 - BEPALINGEN

Om de huidige algemene voorwaarden te begrijpen, hebben de volgende termen de betekenis die hen in dit artikel gegeven wordt:

Opinum’: Opinum SA, met maatschappelijke zetel te 6041 Charleroi, rue Auguste Piccard 48 bus 17, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0561.807.172.

Klant’: elk bedrijf of juridische entiteit, net als de natuurlijke of rechtspersoon die voor zijn rekening optreedt, dat zich in een professioneel kader (B2B), geregistreerd heeft om de Diensten te gebruiken. 

Platform’: de online applicatie genaamd ‘OPINUM DATAHUB’, ontwikkeld en uitgegeven door Opinum.

Vertrouwelijke gegevens’: alle gegevens betreffende de Klant en/of Opinum ongeacht het gebruikte communicatiemiddel en ongeacht het feit of die informatie mondeling of op een andere manier overdragen wordt. Die gegevens kunnen met name van technische, commerciële, financiële of wetenschappelijke aard zijn. Het kan onder meer gaan om een businessplan, intellectuele eigendomsrechten, een computerprogramma (broncode of objectcode), vakkennis, plannen, tekeningen, verslagen …

Vergoeding’: de prijzen die op de website van Opinum vermeld worden en waaraan de klant online diensten kan bestellen.

Intellectuele eigendomsrechten’: het betreft met name de rechten met betrekking tot literaire, artistieke en wetenschappelijke werken, wetenschappelijke ontdekkingen, industriële tekeningen en modellen, fabrieks-, handels- en dienstmerken, evenals de rechten met betrekking tot handelsnamen en commerciële benamingen, logo’s en computerprogramma’s met inbegrip van de grafische gebruikersinterfaces en het voorbereidende  ontwerpmateriaal; net als alle andere rechten die voortvloeien uit de intellectuele activiteit in de industriële, wetenschappelijke, literaire en artistieke domeinen die om het even waar ter wereld gelden.

Diensten’: verwijzen naar het Platform en de verschillende functionaliteiten en diensten die door het Platform aangeboden worden.

Update’: betreft alle nieuwe informatie of updates van het Platform of zijn functies of diensten die door Opinum ter beschikking worden gesteld.

Testperiode’: betreft een gratis testperiode van 45 dagen die ingaat op de datum waarop de klant zich ingeschreven heeft voor de Diensten op de website van Opinum en die automatisch afloopt na een periode van 45 dagen. Elke Klant heeft slechts recht op één gratis testperiode.

Gebruiker’: verwijst naar de natuurlijke persoon die, via de beheerdersinterface, van de Klant de toestemming heeft gekregen om de Diensten te gebruiken.

 

ARTIKEL 3 – LEVEREN VAN DIENSTEN

Elke bestelling die bij Opinum geplaatst wordt, is slechts aanvaard als ze door Opinum bevestigd wordt, ongeacht het gebruikte communicatiemiddel.

Opinum behoudt zich het recht voor een bestelling van een Klant te weigeren.

De aanvaarding van de bestelling door Opinum verbindt de Klant en creëert een contractuele relatie tussen de Partijen waarop de huidige algemene voorwaarden, de dienstenovereenkomst, het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.

 

ARTIKEL 4 - LICENTIE

Opinum overhandigt de Klant een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de Diensten gedurende de testperiode en/of de bepaalde periode.

De toekenning van de licentie is onderworpen aan de strikte naleving van de voorwaarden in de huidige algemene voorwaarden en met name de betaling van de vergoeding.

Enkel de Klant kan gebruikmaken van de Diensten die geleverd worden in het kader van zijn handelsactiviteit. De Klant kan in geen geval:

 • de Diensten verhuren, uitlenen, doorverkopen of verdelen tenzij Opinum hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft;
 • de Diensten gebruiken om ondersteunende of bijkomende diensten te leveren;
 • toestemming geven voor de toegang tot de Diensten door een derde of het gebruik van die Diensten door een derde.

De Klant garandeert en verklaart dat hij er alles aan zal doen om gepaste veiligheidsmaatregelen te nemen om, zonder beperking, de vertrouwelijkheid, authenticiteit en integriteit van de toegang tot de toegekende Diensten te verzekeren en behouden.

 

ARTIKEL 5 – DUUR

Buiten de gratis testperiode wordt de licentie toegekend voor een periode van onbepaalde duur.

Indien de Klant zich voor het einde van de testperiode niet uitschrijft, zal er automatisch een nieuwe periode aan het einde van die testperiode van start gaan voor een onbepaalde duur, totdat een van de partijen de periode beëindigt in overeenstemming met de huidige voorwaarden.

 

ARTIKEL 6 – INTELLECTUELE EIGENDOM

Opinum behoudt alle intellectuele eigendomsrechten die niet uitdrukkelijk aan de Klant zijn toegekend.

Er worden geen rechten overgedragen ten gunste van de Klant.

De Diensten, met inbegrip van de teksten, de structuur, de opmaak, de grafische elementen, de weergave, de logo’s en alle elementen uit het programma zijn, net als het merk, beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Opinum en haar mogelijke leveranciers en partners.

Uit wat voorafgaat doet de Klant afstand van elke handeling of houding die rechtstreeks of onrechtstreeks schade berokkent aan de intellectuele eigendomsrechten betreffende de Diensten en het Platform en de bijhorende merken. De Klant doet er met name afstand van om schade te berokkenen aan de intellectuele eigendomsrechten van Opinum betreffende de computerprogramma’s die in de vorige alinea vermeld werden.

Het is voor de Klant uitdrukkelijk verboden om:

 • een deel van de Diensten of de volledige Diensten te reproduceren, verdelen, verspreiden of weer te geven, al dan niet tegen een vergoeding;
 • de Diensten, op welke manier dan ook, te gebruiken om gelijkaardige, equivalente of vervangende diensten of producten te ontwerpen, realiseren, verspreiden of verkopen;
 • de functies van het Platform apart te gebruiken, weer te geven of los te koppelen;
 • het Platform te publiceren, kopiëren (met uitzondering van elke toegestane bewaarde kopie), verhuren of uit te lenen;
 • het Platform voor om het even welke reden, inclusief het verbeteren van fouten, aan te passen, te wijzigen of te veranderen;
 • het Platform, rechtstreeks of onrechtstreeks, over te schrijven of in andere talen te vertalen;
 • de beschermingscodes te wijzigen of omzeilen, in het bijzonder de gebruikersnamen en wachtwoorden;
 • proberen binnen te dringen in de structuur van het Platform;
 • de beperkingen, de technische beschermingsmaatregelen of de technische beperkingen van de Diensten trachten te omzeilen;
 • het Platform te gebruiken als server of voor commerciële hosting, het gelijktijdige gebruik van de Diensten door verschillende gebruikers op een netwerk toe te staan, de Diensten op een server te installeren zodat gebruikers er vanop afstand toegang tot hebben of om het Platform op een apparaat te installeren opdat het uitsluitend door gebruikers op afstand gebruikt kan worden;
 • de logica van het Platform te reproduceren, te ontleden, uit elkaar te halen of trachten dat te doen, behalve en enkel en alleen in zoverre (a) dat toegestaan is door de geldende regelgeving; (b) dat toegestaan is door de voorwaarden van het licentiecontract dat de mogelijke open source-componenten in de Diensten beheert;
 • de functionaliteiten van het internet te gebruiken op een manier die het gebruik door een andere persoon zou kunnen verstoren of om op een niet-toegestane manier toegang trachten te krijgen tot of gebruik te maken van om het even welke dienst, gegeven, account of netwerk.

Elke schending van de intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke procedures.

 

ARTIKEL 7 – VERGOEDING, FACTURATIE, BETALING EN SANCTIES

De Klant verbindt zich ertoe om Opinum te vergoeden in ruil voor de Diensten die door Opinum geleverd worden. Het bedrag van die vergoedingen wordt weergegeven op de website van Opinum.

De prijzen worden vermeld in euro, exclusief btw. Ze worden dan ook verhoogd met de btw die op de dag van de facturatie van toepassing is.

Opinum verstuurt een maandelijkse factuur voor de basisversie van zijn Diensten en een maandelijkse, kwartaal- of jaarfactuur naargelang het aantal gegevens dat in het Platform aangemaakt of gedownload wordt.

Alle betalingen zijn draagbaar en dienen binnen uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum betaald te worden op het bankrekeningnummer BE53 0017 6938 2353, geopend bij de bank BNP Paribas Fortis op naam van Opinum. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de betaling van eventuele bankkosten.

Het bedrag van de vergoeding kan op elk moment door Opinum gewijzigd worden. De wijziging kan echter niet toegepast worden voor de lopende of volgende maand zodat de Klant de mogelijkheid heeft om het contract te ontbinden volgens de bepalingen in de huidige algemene voorwaarden indien hij het nieuwe tarief niet aanvaardt.

Bijgevolg wordt de Klant gevraagd om de geldende tarieven op regelmatige basis na te kijken op de website www.opinum.com.

Indien een factuur op de vervaldatum niet of slechts gedeeltelijk betaald is, behoudt Opinum zich het recht voor om de Diensten op te schorten tot de volledige betaling van het verschuldigde bedrag ontvangen is.

De opschorting van de Diensten, in geval van een achterstallige betaling, geeft geen recht op een terugbetaling of op om het even welke schadevergoeding ten gunste van de Klant. Indien de Klant in gebreke blijft met zijn betaling, houdt Opinum zijn gegevens gedurende drie maanden bij. Na die periode worden de gegevens vernietigd.

De kosten betreffende de niet-betaalde facturen zullen worden doorgerekend aan de Klant. Laattijdige betaling leidt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot nalatigheidsinteresten volgens een interestvoet van 15%, berekend op de verschuldigde bedragen. Die interesten zijn uitsluitend verschuldigd voor het niet-naleven van de betaaltermijn, en zonder dat er gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om het contract te ontbinden.

Elke factuur die op de vervaldatum volledig of deels onbetaald blijft, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving, bovendien verhoogd met een forfaitair en onherroepelijk bedrag gelijk aan 15% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 125 euro.

De herinneringskosten worden ten laste van de Klant gelegd en bedragen 10 euro per aangetekend schrijven.

Algemeen genomen heeft de Klant recht op geen enkele terugbetaling van de vergoeding bij een gedeeltelijk gebruik van de Diensten, de opschorting van de Diensten, de ontbinding van het contract of in het geval dat Opinum de dienstenovereenkomst niet naleeft.

 

ARTIKEL 8 - WAARBORG

Opinum garandeert het recht te hebben om de Diensten in licentie te geven en dat die Diensten de functionaliteiten en diensten leveren die door Opinum gecreëerd zijn.

Die waarborg is echter uitgesloten in geval van:

 • gebreken of schade die voortvloeien uit componenten die aan een derde toebehoren en niet door Opinum aangeleverd zijn;
 • een ontoereikende internetverbinding die door een derde geleverd wordt voor het gebruik of de levering van de Diensten.

In geval van niet-nakoming van de garantie mag het bedrag van de schadevergoeding die mogelijk aan Opinum gevraagd wordt, niet hoger liggen dan het bedrag van de gevraagde vergoeding voor de maand waarin de Diensten uitgevoerd zijn.

Opinum is gehouden tot een middelenverbintenis, rekening houdend met de risico’s die inherent zijn aan de gebruikte technologieën. In dat opzicht dient de Klant de technische beperkingen regelmatig te controleren op de website: : https://docs.opinum.com/user-manual/starter-guide/limits.html. Die technische beperkingen maken integraal deel uit van de huidige algemene voorwaarden.

Bijgevolg garandeert Opinum niet dat de Diensten zonder onderbreking werken, dat ze geen fouten of onregelmatigheden bevatten of dat die fouten verbeterd worden. Opinum garandeert evenmin dat de Diensten geen ‘bugs’ bevatten maar enkel dat die bugs geen substantiële invloed op de Diensten hebben.

Opinum levert de Diensten zoals ze op dat moment zijn, zonder dat ze noodzakelijk afgestemd zijn op een specifieke gebruiksbehoefte. Opinum garandeert niet dat de Diensten beantwoorden aan de eisen en verwachtingen van de Klant op het vlak van prestaties, behalve in uitdrukkelijk vermelde uitzonderingsgevallen. 

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze bepaling van kracht blijft nadat de contractuele relaties om voor het even welke reden ontbonden of beëindigd zijn.

 

ARTIKEL 9 - AANSPRAKELIJKHEID

Opinum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke toegangsproblemen tot de Diensten indien die problemen het gevolg zijn van feiten of omstandigheden onafhankelijk van haar wil of indien ze niet vermeden konden worden (bv. ziekte bij de personeelsleden van Opinum, telecommunicatieproblemen, incidenten, falen van de leveranciers van Opinum …).

Opinum kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de schade het gevolg is van een gebrekkige werking van de Diensten, van externe factoren (stroomonderbreking of -panne, een blikseminslag, een ontoereikende internetverbinding …) of van factoren betreffende de instellingen van de Diensten (defecten, verstoringen van het netwerk enz.).

De Diensten worden beschermd door een wachtwoord en veiligheidsmaatregelen. De Klant is als enige verantwoordelijk om intern de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen om te vermijden dat een derde toegang heeft tot zijn accounts. Opinum kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de diefstal van gegevens of het verkeerd gebruik van de Diensten indien dit voortvloeit uit het gebruik van een niet-beveiligd wachtwoord, het niet-naleven van de veiligheidsvereisten van de Klant of het gebruik van materiaal of randapparatuur van de Klant.

Opinum kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de Diensten niet correct gebruikt of gewijzigd zijn.

De Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens. De verantwoordelijkheid van Opinum beperkt zich tot het hosten, beveiligen, verwerken en bewaren van de gegevens. Bijgevolg is Opinum in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor die gegevens en de schadelijke gevolgen van eventuele fouten in die gegevens.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat Opinum niet verantwoordelijk is voor mogelijke schade zoals financiële of commerciële schade, het verlies van klanten, om het even welke bedrijfsproblemen, het verlies van winsten, imagoverlies van het merk, het verlies van gegevens, bestanden of software door de Klant, kostenverhogingen en de kosten voor de noodzakelijke prestaties om de verkregen gegevens of resultaten toe te passen of te verbeteren, indien het Contract mogelijk niet correct uitgevoerd werd. Dergelijke schade wordt opgevat als indirecte schade.

Indien Opinum wel degelijk aansprakelijk gesteld kan worden, mag het bedrag van de schadevergoedingen die haar ten laste gelegd worden, niet hoger zijn dan de bedragen die door Opinum effectief ontvangen zijn voor de uitvoering van het Contract gedurende het kalenderkwartaal waarin haar aansprakelijkheid ingeroepen kan worden.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze bepaling van kracht blijft nadat het Contract om voor het even welke reden ontbonden of beëindigd is.

 

ARTIKEL 10 – BEËINDIGING VAN DE CONTRACTUELE RELATIE

Opinum kan de contractuele relatie onmiddellijk beëindigen indien de Klant de Diensten gebruikt heeft, of toestemming heeft gegeven om ze te gebruiken, in strijd met de huidige algemene voorwaarden, de dienstenovereenkomst, het vertrouwelijkheidsbeleid en de gebruiksvoorwaarden.

Daarnaast kan Opinum de contractuele relatie op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen indien:

 • de Klant zijn activiteiten beëindigt of de intentie heeft om ze te beëindigen;
 • de Klant failliet is of aan de faillissementsvoorwaarden voldoet;
 • de Klant een procedure van gerechtelijke reorganisatie heeft ingediend;
 • de Klant zich in vrijwillige of gerechtelijke vereffening bevindt;
 • de Klant zich in voorlopig bewind bevindt;
 • de Klant de Diensten kwaadwillig of onrechtmatig gebruikt.

De Klant kan de contractuele relatie op elk moment beëindigen door zich uit te schrijven. In dat geval heeft de Klant geen recht op een terugbetaling van de betaalde of verschuldigde vergoedingen die betrekking hebben op de periode voor de uitschrijving.

Opinum kan het contract eveneens onmiddellijk beëindigen vanwege een ernstige tekortkoming van de Klant.

In geval van opzegging ten nadele van de Klant, dient laatstgenoemde (i) alle nog verschuldigde en nog niet vereffende betalingen aan Opinum over te maken in de vorm van een algemene en definitieve forfaitaire schadevergoeding; (ii) wordt hem alle toegang tot de Diensten ontzegd en wordt elke licentie en alle accounts en gegevens verwijderd.

In geval van opzegging door de Klant neemt deze de volledige verantwoordelijkheid van de gevolgen van de beëindiging van het contract op zich, vooral wat betreft de continuïteit van zijn interne beheer.

 

ARTIKEL 11 – BEWARING EN ARCHIVERING

Opinum slaat de database dagelijks op. Die gegevens worden drie jaar lang bewaard, vanaf de datum waarop het gegeven aangemaakt wordt of via het Platform werd gedownload. Na die drie jaar dient de Klant opslagmogelijkheden te voorzien. Indien dat niet het geval is, worden de gegevens verwijderd.

Opinum bewaart de gegevens van de Klant gedurende twee maanden na de beëindiging van de contractuele relatie. Na die termijn worden de gegevens vernietigd, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op om het even welke schadevergoeding.

De Klant kan aan Opinum vragen om zijn bewaarde gegevens door te sturen. De overdrachtswijze van die gegevens wordt voorgesteld door Opinum en gefactureerd op basis van het tarief op de datum van de aanvraag van de Klant, rekening houdend met de hoeveelheid en de soort gegevens die doorgestuurd dienen te worden.

 

ARTIKEL 12 – VERTROUWELIJKE GEGEVENS

De Partijen verbinden zich ertoe om de gegevens betreffende de Diensten tijdens de duur van het contract en gedurende tien (10) jaar na het beëindigen van de contractuele relatie vertrouwelijk te houden.

De vertrouwelijke gegevens zijn alle gegevens die door Opinum aan de Klant worden meegedeeld, ongeacht het gebruikte communicatiemiddel en ongeacht het feit of die communicatie mondeling of op een andere manier gebeurt. Uitzondering hierop vormen de gegevens die op het moment van de communicatie door beide Partijen uitdrukkelijk als niet-vertrouwelijk worden beschouwd.

Die gegevens zijn met name gegevens van technische, commerciële, financiële of wetenschappelijke aard. Het kan gaan over verslagen, bedrijfsplannen, strategieën, financiële gegevens, onderzoek en ontwikkeling, met inbegrip van, zonder beperking, de bedrijfsgeheimen, software (inclusief de bron- en objectcode), de productontwerpgegevens, lijsten met klanten, leveranciers en mogelijke investeerders, de prijzen en het prijzenbeleid die nergens anders gepubliceerd zijn, het onderzoeks- en ontwikkelingsmateriaal, de prototypes, de technische en wetenschappelijke gegevens, de uitvindingen, het design, de formules, de gegevens, de databases, de vakkennis, de diagrammen en andere flowcharts, de algoritmes, de nieuwe producten en diensten die in ontwikkeling zijn, evenals de marketing-, business- en internetstrategieën, de analyses, de samenstellingen, de studies of andere documenten of voorbereidende materialen.

Deze opsomming dient louter ter voorbeeld.

De Partijen verbinden zich ertoe om, op aanvraag van de andere partij, elk document met vertrouwelijke gegevens terug te geven.

Gegevens worden als niet-vertrouwelijk beschouwd indien de Partij kan aantonen dat die gegevens:

 • openbaar zijn, met andere woorden voor iedereen toegankelijk, met name via de algemene of gespecialiseerde pers, voordat ze gecommuniceerd werden, of dat die gegevens na de communicatie openbaar gemaakt zijn op een andere manier dan door de schending van de huidige bepaling;
 • reeds bij haar bekend waren voor de communicatie door de andere partij.

 

ARTIKEL 13 – BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De gegevens die de Klant meedeelt, worden in een bestand van Opinum opgeslagen.

De gegevens die de Klant meedeelt zijn louter professioneel en kunnen niet beschouwd worden als persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679 van 27 april 2016). Indien de Klant toch persoonsgegevens heeft meegedeeld, verbindt Opinum zich ertoe om die gegevens niet te gebruiken voor commerciële of profileringsdoeleinden, om die gegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier te behandelen en om zich te schikken naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor alle vragen betreffende persoonsgegevens of het uitoefenen van uw rechten kunt u via e-mail contact opnemen met Opinum op het volgende adres: info@opinum.com

 

ARTIKEL 14 – BESCHERMING VAN DE KLANTGEGEVENS

De gegevens die van de Klant verkregen zijn om de werking van de Diensten te garanderen, blijven de eigendom van de Klant.

De Klant is ertoe gehouden om een kopie te bewaren van de gegevens die op de servers van Opinum gebruikt en bewaard worden.

Zie ook onze Privacy Policy

ARTIKEL 15 - DIVERSE

Elke kennisgeving die een van de ondertekende Partijen aan de andere Partij dient te doen, gebeurt via een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging. Die kennisgevingen treden in werking op de eerste werkdag na de verzending.

Indien een artikel van het huidige Contract door een bevoegde rechtbank nietig wordt verklaard, heeft die nietigverklaring geen invloed op de andere bepalingen of artikelen die nog steeds geldig blijven.

De Partijen stellen alles in het werk om de geannuleerde bepaling te vervangen door een gelijkaardige bepaling waarin de oorzaak van nietigverklaring niet vervat zit.

Elke verandering, wijziging of uitbreiding van het huidige Contract dient via gemeenschappelijk akkoord te gebeuren.

Het Contract omvat alle verplichtingen van de Partijen wat betreft zijn voorwerp. Het vervangt en annuleert alle voorgaande akkoorden tussen de Partijen, geschreven of verbaal, met hetzelfde voorwerp, in het bijzonder de algemene voorwaarden van de Klant.

Enkel een door beide Partijen ondertekende overeenkomst kan leiden tot een geldige wijziging van de bepalingen van het huidige Contract. Behoudens uitzondering, uitdrukkelijk voorzien door het Contract, kan geen enkele wijziging voortvloeien uit een uitwisseling, zelfs geschreven, tussen de Partijen of afgeleid worden uit het gedrag of de voorstellen van een Partij, zonder de ondertekening van een aanvullende overeenkomst.

Elke Partij treedt in haar eigen naam op en voor haar eigen rekening als zelfstandig ondernemer. Ze heeft noch de macht, noch de toestemming om de andere Partij op om het even welke manier aan te werven. Geen enkele bepaling van het Contract kan opgevat worden als het ontstaan, tussen de Partijen, van een mandaat, een filiaal, een relatie als agent of een relatie als werknemer-werkgever.

Het feit dat een van de Partijen de toepassing van een bepaling van de Overeenkomst niet geëist heeft, kan in geen enkel geval beschouwd worden als het afstand doen van de rechten van de Partij die uit die bepaling voortvloeien.

 

ARTIKEL 16 – BEVOEGDE RECHTBANK

Alle geschillen die tussen Opinum en een Klant optreden, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen.

 

ARRIKEL 17 – TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgische recht is van toepassing op de huidige algemene voorwaarden.

 

 

Laatste nieuws

Abonneer u op onze nieuwsbrief om de laatste info over Opinum te ontvangen.